KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK Aydınlatma Metni

Sayın Müşterilerimiz,

EMSY Bilişim olarak, sizlere sunduğumuz web sitesi hizmetleri kapsamında, sizlerden bazı kişisel verilerinizi talep etmekteyiz. Bu kişisel verilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, EMSY Bilişim (veri sorumlusu) tarafından, aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, EMSY Bilişim tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Web sitesi hizmetlerinin sunulması ve takibi
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve arttırılması
 • Hizmet kalitesinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi
 • Pazarlama, tanıtım ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, EMSY Bilişim tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışında bulunan aşağıdaki kişi veya kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 • EMSY Bilişim’in iş ortakları, tedarikçileri, alt yüklenicileri ve hizmet sağlayıcıları
 • EMSY Bilişim’in denetleyici ve denetlenen kurumları
 • EMSY Bilişim’in bağlı olduğu meslek odaları ve dernekler
 • EMSY Bilişim’in işbirliği yaptığı eğitim kurumları ve sertifika veren kuruluşlar
 • EMSY Bilişim’in anlaşmalı olduğu bankalar ve finans kuruluşları
 • EMSY Bilişim’in yasal yükümlülükleri gereği bilgi vermek zorunda olduğu kamu kurum ve kuruluşları

Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, EMSY Bilişim tarafından aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:

 • Web sitesi üzerinden online başvuru formu doldurarak
 • Telefon, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla iletişime geçerek
 • Sözleşme imzalayarak veya teklif onaylayarak
 • Web sitesini ziyaret ederek veya çerezleri kabul ederek

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi ise aşağıdakilerden biri veya birkaçı olabilir:

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması

İlgili Kişi Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğinizi öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizdeki düzeltme, silme ya da yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

Bu haklarınızı kullanmak için, EMSY Bilişim’in web sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden herhangi birine başvurabilirsiniz. Başvurunuzda kimliğinizi tespit edici belgeler ve talebinizi içeren yazılı bir dilekçe bulunmalıdır. Başvurunuz EMSY Bilişim tarafından en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücretlendirilmesini gerektiren nitelikte olması halinde, EMSY Bilişim tarafından Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

EMSY Bilişim, aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler EMSY Bilişim’in web sitesinde yayınlanacaktır.

EMSY Bilişim’e göstermiş olduğunuz güvene teşekkür ederiz.